ช้อปดีมีคืน ช้อปยังไงให้ได้คืนภาษีสูงสุด !

วันที่ 26 ตุลาคม 2020
  9,893 views

‘ช้อปดีมีคืน’ โครงการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศในช่วงท้ายปี โดยผู้ที่ใช้จ่ายตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 สามารถนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2563 ตามจำนวนจ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ซึ่งเงินภาษีที่จะได้คืนของแต่ละคนนั้นจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเงินได้และอัตราภาษีที่แต่ละคนต้องจ่าย

โดยผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เพียงขอและเก็บใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทุกคนจะได้รับสิทธิในโครงการช้อปดีมีคืน ยกเว้น ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งที่จะไม่ได้รับสิทธิในโครงการนี้

“ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เพียงขอและเก็บใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอลดหย่อนภาษีของปี 2563 เท่่านั้น “

สินค้าที่ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน

 • สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
 • สินค้า OTOP
 • หนังสือทั้งแบบเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

สินค้าที่ไม่ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน

 • สุรา, เบียร์ และไวน์
 • ค่าน้ำมัน และก๊าซ
 • ค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
 • ค่าบริการธุรกิจนำเที่ยว
 • ยาสูบ
 • รถยนต์, มอเตอร์ไซค์ และเรือ
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว
 • ค่าที่พักโรงแรม

ใครลดหย่อนได้เท่าไร

อัตราภาษีคืนตามระดับรายได้ หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท สิทธิ์คืนภาษีสูงสุดตามระดับรายได้ หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท

 • สำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว โดยไม่ได้สิทธิ์คืนภาษีจากโครงการช้อปดีมีคืน ขอแนะนำให้ใช้สิทธิ “คนละครึ่งแทน
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท