กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.57

วันที่ 16 กรกฎาคม 2013
  36,647 views

กรมสรรพากรได้มี ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 197 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 กำหนดให้มีข้อความเพิ่มเติมใน ใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย โดยมีส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมในรายงานที่สองหลักๆ ดังนี้

  1. ใบกำกับภาษี ให้เพิ่มข้อความ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ สถานประกอบการของผู้ซื้อว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขา ถ้าเป็นสาขาให้ระบุลำดับที่ด้วย
  2. รายงานภาษีซื้อ ให้เพิ่ม เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย สถานประกอบการของผู้ขายว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา ถ้าเป็นสาขาให้ระบุลำดับที่ของสาขาด้วย
  3. รายงานภาษีขาย ให้เพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ สถานประกอบการของผู้ซื้อว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา ถ้าเป็นสาขาให้ระบุลำดับที่ของสาขาด้วย

ผู้ประกอบการจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบกำกับภาษี และ รายงานตามที่อธิบดีกำหนดตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป (ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่จะเริ่มใช้ 1 มกราคม 2557 ส่วนรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ที่จะต้องใช้ตามรูปแบบใหม่เดือนแรก คือ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งก็คือ รายงานของเดือนมกราคม 2557 นั่นเอง)

สำหรับรายละเอียดของประกาศอธิบดี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของกรมสรรพากรตาม Link นี้

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197

ตัวอย่างรูปแบบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตามประกาศอธิบดีฉบับที่ 197

16-7-2556 17-36-43

 

16-7-2556 17-38-56