เตรียมพร้อมรับมือการตรวจสอบภาษี ปี 2558

วันที่ 18 มีนาคม 2015
  4,174 views

ในปี 2558 กรมสรรพากรจะเข้มงวดกวดขันตามนโยบายสำคัญ คือ ‘นโยบายการตรวจสอบภาษี’ จะมีการตรวจสอบผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้องโดยเน้นให้ตรวจสอบภาษีให้ทั่วถึง การที่มีการกำหนดนโยบายนี้ขึ้นมาโดยมีสาเหตุมาจาก

สาเหตุหลัก : เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและโครงการต่างๆ ที่ต้องการเงินจำนวนมาก
สาเหตุรอง : เกิดจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล โดยยังไม่สามารถปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% ให้เป็น 10% ได้

การเตรียมพร้อมที่ดีที่สุด คือ การจัดระเบียบระบบงานภายในให้มีการทำบัญชีอย่างถูกต้องและรัดกุมมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆ การนำสิทธิการลดหย่อนทางภาษี การตรวจสอบเอกสาร โดยมีข้อแนะนำดังนี้

  1. ต้องมีระบบบัญชีและเอกสารที่สมบูรณ์ เพราะประเด็นความผิดส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่การจัดทำบัญชีที่ไม่เรียบร้อย บางบริษัทอาจมีมากกว่า 1 ชุด เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากร
  2. ศึกษารายละเอียดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ถูกต้อง เช่น การนำใบเสร็จรับเงินมาหักรายจ่าย 2-3 เท่า การหักค่าเสื่อมราคาวิธีพิเศษ (Initial Method) ฯลฯ ซึ่งต้องมีเอกสารรองรับที่สมบูรณ์และถูกต้องตามเงื่อนไขของทางกรมสรรพากร
  3. มีการวางแผนภาษีอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งควรต้องผ่านการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญภาษีและมีหลักกฎหมายรองรับ
  4. มีการสอบทานระบบภาษีอากร เพื่อเพิ่มความมั่นใจทั้งในเชิงโครงสร้างของแผนภาษี และรายละเอียดของรายการค้า

การพัฒนาปรับปรุงองค์กรโดยการนำเทคโนโลยี่ใหม่ๆ มาช่วยในการดำเนินธุรกิจ จะมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและจัดทำเอกสารได้สะดวกรวดเร็วกว่าทำด้วยมือหลายเท่า และหากพบข้อผิดพลาดก็แก้ไขให้ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว