Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

 Featured
นำข้อมูลจาก EASY-ACC Payroll for Win V 2.0 เข้าโปรแกรมโอนย้ายของสรรพากร RDPrep (E-Filing)

Views: 19851 Last Updated: 26/02/2022 09:53

โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Win V2.0 สามารถโอนข้อมูลจากโปรแกรมไปยังโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล RDPrep ที่ทางสรรพากรจะเริ่มใช้แทนโปรแกรมโอนย้ายตัวเดิม ซึ่งมีขั้นตอนและการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้

หมายเหตุ 

1) ทางบริษัทฯ จะแนะนำเฉพาะการนำเข้าข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมโอนย้าย RDPerp โปรดติดต่อทางสรรพากรโดยตรง โทร. 1161

2) วิธีการในส่วนนี้ จะเป็นการอธิบายสำหรับโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Win V2.0 เท่านั้น (วิธีตรวจสอบว่าใช้เวอร์ชั่นใด) หากท่านต้องการอัพเกรด โปรดคลิก >> อัพเกรด

3) ก่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ ขอความร่วมมือลูกค้ากรุณา ทำตามขั้นตอนที่แนะนำในหน้านี้โดยละเอียดก่อน ซึ่งไม่มีความยุ่งยากและสามารถทำได้ด้วยตนเอง


ขั้นตอนการโอนย้าย

1) หลังจากที่คำนวณเงินเดือนค่าแรงของพนักงานจากโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Win V2.0 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่รายการ Report > จัดทำแฟ้มข้อมูลส่งธนาคาร > แบบยื่น ภงด.1 ซึ่งหลังจากผ่านขั้นตอนนี้ คุณจะได้ไฟล์ PND1.TXT เพื่อจะใช้งานการโอนย้าย


2) เรียกโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ทำการติดตั้งรูปแบบการโอนย้ายข้อมูล ภงด.1 ให้เรียบร้อย หากยังไม่ได้ทำการติดตั้ง โปรดดูรายละเอียดตามลิ้งค์นี้ และหากไม่ทราบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม


3) ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้าง ระบุประเภทสาขา แล้วคลิก "เลือกไฟล์"

 

4) เลือกไฟล์ PND1.TXT ที่ได้จากโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Win V2.0 หากเลือกไฟล์ผิดให้กดรูปถังขยะ แล้วเลือกไฟล์ใหม่ได้5) กำหนด เดือน/ปี ที่ต้องการยื่นแบบ


6) ในช่อง "รหัสเงินได้" ตามที่โปรแกรมโอนย้ายระบุมา 401N 4012 ... ให้ "ลบ" ค่าเดิมของโปรแกรมโอนย้าย 


7) ให้คุณคีย์ค่าใหม่ลงไปเป็น 1, 3, 4, 5 ตามรูป (ช่องที่ 2 จะถูกล็อกไม่ให้ใส่ค่าใดๆ ให้ข้ามไป)


8) รูปแบบการแบ่งข้อมูล ให้เลือก แบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ และเลือก เครื่องหมาย | เสร็จแล้วคลิก ถัดไป


9) สำหรับการกำหนดค่าครั้งแรก ให้กด "ล้างการกำหนดตำแหน่งข้อมูล" จากนั้นใหคุณเลือกรายการจาก ข้อมูลจากไฟล์โอนย้าย ที่จะต้องใช้งานในการโอนย้าย โดยคลิก "รายการ" ทางขวามือค้างไว้และลากมาวางในช่อง "ตำแหน่ง" ของโปรแกรมโอนย้ายให้ถูกต้อง กรณีที่วางผิดพลาด สามารถกดค้างรายการที่ผิดแล้วลากไปวางที่ช่องใหม่ หรือคลิกที่ X เพื่อลบข้อมูลที่วางไปออกก็ได้รายการตำแหน่งข้อมูล
 เงินได้ตามมาตรา  เลือกรายการทื่ 14
 ลำดับที่ ว่าง
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลือกรายการที่ 4
 คำนำหน้าชื่อ เลือกรายการที่ 6
 ชื่อ เลือกรายการที่ 7
 ชื่อกลาง ว่าง
 นามสกุล เลือกรายการที่ 8
 วันเดือนปีที่จ่าย เลือก พ.ศ. เป็น DDMMYYYY เลือกรายการที่ 15
 จำนวนเงินที่จ่าย เลือกรายการที่ 17
 จำนวนเงินภาษีที่หัก เลือกรายการที่ 18
 เงื่อนไขการหัก เลือกรายการที่ 19


10) เสร็จแล้วคลิก >> โอนย้าย


11) ถ้าข้อมูลถูกต้อง จะแสดงรายการขึ้นมาให้ครบถ้วนตามที่คำนวณได้จากโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Win V2.0 


12) คลิก ถัดไป


13) เลือกบันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูล 


14) จากนั้นคุณจะได้ไฟล์ที่พร้อมจะใช้ในการยื่นแบบ เมื่อผ่านขั้นตอนนี้


15) โปรแกรม RD Perp จะสร้างไฟล์ .rdx ให้ และนำไฟล์ไปใช้ในการยื่นแบบทางเว็บไซด์ของสรรพากร 


16) ผลจากการทดสอบโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Win V2.0 สามารถยื่นนำส่งได้อย่างถูกต้อง


ในการกำหนดค่าต่างๆ ในโปรแกรมโอนย้าย RDPrep  นี้จะทำเพียงครั้งแรกเท่านั้น ในการเรียกใช้ในครั้งต่อไปก็สามารถนำเข้าข้อมูล ไฟล์ PND1.TXT ที่ได้จากโปรแกรม EASY-ACC Payroll for Win V2.0 ได้ทันที โดยไม่ต้องมากำหนดค่าใดๆ อีก

หมายเหตุ โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Win V1.0 ได้หยุดการพัฒนาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 อย่างไรก็ตามคุณยังคงสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างเนื่อง ส่วนการพัฒนาเพิ่มเติมการทำงานใหม่ อาทิ การคำนวณภาษี ประกันสังคม ไฟล์นำส่งธนาคาร ฯลฯ จะเพิ่มเติมเฉพาะในเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้น หากต้องการอัพเกรด EASY-ACC Payroll for Win V2.0 คลิก >> อัพเกรด

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851