Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วิธีการปรับตำแหน่งวันที่ของเช็ค (เฉพาะ EASY-ACC B3503 ขึ้นไป)

Views: 21364 Last Updated: 02/10/2014 14:50

โปรแกรม EASY-ACC for Windows ตั้งแต่ B3503 มีการแสดงวันที่ในเช็ค จากรูปแบบ วัน/เดือน/ปี เป็น DDMMYYYY เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบเช็คในปัจจุบัน ในบางกรณี Template ที่โปรแกรมกำหนดไว้ อาจจะไม่พอดีกับรูปแบบเช็ค หรือ เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ ก็สามารถปรับตำแหน่งได้ตามวิธีการดังนี้

1. เรียกโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ เข้าไปที่รายการ Report > ออกแบบฟอร์มเอกสาร > เช็คสั่งจ่าย


2. เมื่อจากภาพ Report Designer แสดงขึ้นมา สำหรับผู้ที่ออกแบบฟอร์มเช็คไว้แล้ว ให้ทำการเปลี่ยนข้อมูลของ 01-วันที่ ให้เป็น 02-วันที่ (DDMMYYYY) 


3. ในคลิกเม้าส์ขวาที่รายการ 02-วันที่... เลือก Display Format


4. เมื่อกรอบให้ใส่รูปแบบแสดงขึ้นมาให้พิมพ์ตามรูปแบบ 0  0  0  0  0  0  0  ;0; โดยตัวเลขปิดท้ายจะต้องมีเครื่องหมาย ; ตามตัวอย่าง


5. ในการจะนำตัวเลขใส่ในช่องให้ได้พอดี จะต้องเปลี่ยนการจัดระยะห่างของตัวอักษรให้เป็นแบบความกว้างคงที่ ให้ให้เป็นที่ Property > Text > Font > Pitch เลือกเป็น fpFixed


6. เสร็จแล้วทดลองพิมพ์


7. ในกรณีที่ตัวเลขยังไม่ตรงช่อง ในเรียกเข้าไปในส่วนของการออกแบบฟอร์มเช็คใหม่ และปรับตำแหน่งตามที่ต้องการได้ 


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851