Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

เทคนิคการใช้งาน

1 โปรแกรม EASY-ACC มีข้อความแจ้งให้อัพเดทต้องทำอย่างไร Featured

เมื่อเรียกโปรแกรมแล้วมีข้อความแจ้งเตือนการอัพเดท ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ในกรณีที่ใช้งานบนระบบ…

2 เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ข้อมูลของ EASY-ACC จะเสียหายหรือไม่? Featured

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับขณะที่กำลังใช้โปรแกรม EASY-ACC ข้อมูลจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่? คำตอบคือ…

3 เทคนิคการใช้รายงานแบบตาราง (GRID) Featured

โปรแกรม EASY-ACC ได้เพิ่มการดูรายงานแบบตารางขึ้นมา ซึ่งเป็นรูปแบบการรายงานที่ไม่มีรูปแบบตายตัว…

4 วิธีการพิมพ์เช็คโดยใช้โปรแกรม EASY-ACC Featured

โปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows B2400 ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมการทำงานในส่วนของการพิมพ์เช็ค หากท่านใช้โปรแกรมก่อนหน้านี้จะไม่มีการทำงานในส่วนนี้…

5 การปิดบัญชีสิ้นปีเพื่อเริ่มต้นงานปี 2564 หรือมีข้อความ "วันที่บันทึกไม่ถูกต้อง หรือไม่อยู่ในงวดบัญชี"

... ผู้ใช้งานโปรแกรมบนระบบ LAN โปรดทราบ ... ก่อนจะเริ่มต้นการปิดบัญชีและสำรองข้อมูล กรณีที่ใช้งานบนระบบ…

6 การบันทึกรายการรับชำระเงินกรณีลูกค้าโอนเงิน โดยใช้การบันทึกประเภท "อื่นๆ"

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถบันทึกการชำระเงินได้หลายแบบ ตั้งแต่ เงินสด ลูกหนี้ บัตรเครดิต เช็ค และอื่นๆ…

7 EASY-ACC CLOUD วิธีติดตั้งและเรียกใช้งาน

EASY-ACC CLOUD สามารถเรียกใช้งานได้ 2 วิธีคือ 1. การเรียกผ่าน Web Portal 2. การเรียกผ่าน File .EXE โดยการเรียกแบบ Web Portal…

8 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM-82 กับ ลิ้นชัก POSIFLEX เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM-82 กับ ลิ้นชัก POSIFLEX เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC ให้ลงไดร์เวอร์ TM-82 ให้เรียบร้อย…

9 วิธีการตรวจสอบชนิดของ Protection ที่ติดตั้งลงไปบนฮาร์ดดิสก์

โปรแกรม EASY-ACC ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการติดตั้งโปรแกรมให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี่ในขณะนั้น แต่เนื่องจากมีผู้ใช้งานที่นำมาโปรแกรมมาอัพเกรเป็นโปรแกรมรุ่นใหม่…

10 วิธีปิดการทำงานของ Firewall และ Antivirus แบบต่างๆ ชั่วคราวในระหว่างการติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC

เนื่องจากโปรแกรม EASY-ACC จะต้องมีการติดตั้ง Protection ก่อนจึงจะสามารถทำงานได้ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อกับ…

11 วิธีการสร้างแฟ้มข้อมูลมากกว่า 90 กิจการ

โปรแกรม EASY-ACC อนุญาตให้สร้างแฟ้มข้อมูลได้สูงสุด 90 กิจการ ในกรณีที่ต้องการสร้างแฟ้มข้อมูลมากกว่า…

12 คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC แต่ละโปรแกรม

คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC แต่ละโปรแกรม โปรแกรม EASY-ACC มีการแยกการทำงานของแต่ละโปรแกรมอย่างเป็นอิสระ…

13 วิธีสร้างหรือแก้ไข ECACC.INI

การปรับค่าในการใช้งานโปรแกรม EASY-ACC จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ 1. ปรับแต่งภายในโปรแกรม ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้จากแต่ละโปรแกรม…

14 การสร้างเงื่อนไขการค้นหาในรายงานแบบตาราง : ค้นหาแบบกลุ่ม

การรายงานแบบตารางมีหน้าที่การทำงานพิเศษหลายอย่าง เช่น ต้องการค้นหาชื่อลูกค้าที่รู้เฉพาะบางตัวอักษร…

15 ปรับแต่งรายงานให้พิมพ์รายรายละเอียดเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 บรรทัด

รายงานที่โปรแกรมได้กำหนดไว้ให้นั้น บางรายงานอาจจะมีรายละเอียดที่พิมพ์ขาดไปไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของขนาดกระดาษ…

16 ปรับรูปแบบการพิมพ์รายงานแบบตารางให้พิมพ์แบบพื้นขาว

ในการพิมพ์รายงานแบบตารางโปรแกรมจะกำหนดค่าในการพิมพ์เป็นมาตรฐานไว้ (ตามรูป) ถ้าพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์แบบ…

17 การปิด Firewall บน Windows

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Windows จะใช้การติดตั้ง Protection ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะต้องมีการรับ-ส่งไฟล์ระหว่างเซิฟเวอร์ที่ใช้ควบคุมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการติดตั้ง…

18 สร้างเท็มเพลตใบกำกับ (หรือรายงาน) ไว้ใช้ได้หลายๆ รูปแบบแบบไม่จำกัด

ใบบางกิจการที่มีการใช้งานใบกำกับไว้หลายรูปแบบ ท่านสามารถสร้างเท็มเพลตใบกำกับหรือรายงาน…

19 การแก้ไขแบบฟอร์มให้ตรงตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 197

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ได้ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามประอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่กำหนดให้มีข้อความเพิ่มเติมตามประกาศฉบับที่…

20 วิธีค้นหาชื่อลูกค้าหรือชื่อเจ้าหนี้จากข้อความบางส่วน

ในกรณีที่ท่านต้องการจะค้นหาลูกค้า (หรือเจ้าหนี้) โดยที่ไม่ทราบรหัส และทราบเพียงข้อมูลบางส่วน…

1 2 3 4 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851