ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้า

Views: 7101 Last Updated: 28/05/2018 10:56

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้า

รายละเอียด กิจการที่มีการผลิต คือ กิจการที่ต้องนำวัตถุดิบมาทำการผลิตขึ้นเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งบางครั้งอาจซื้อ วัตถุดิบเข้ามาเป็นจำนวนหน่วยที่ใหญ่ และเมื่อมีการนำวัตถุดิบไปทำการผลิต และต้องเบิกวัตถุดิบไปเป็นหน่วยย่อยซึ่งต้องตัดทอนออกมาจากวัตถุดิบหน่วยใหญ่ ดังนั้นกิจการที่มีการผลิตจึงจำเป็นต้องควบคุมทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปด้วย

ขั้นตอนการเตียมข้อมูล :

1. สร้างรหัสสินค้าทั้งที่เป็นวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป โดยการ กำหนดหมวดรหัสที่แตกต่างกัน เช่น วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้หมวดเป็น 01 ส่วนสินค้าสำเร็จรูปให้หมวดเป็น 02 ซึ่งการสร้างหมวด ของสินค้าสามารถสร้างได้ที่โปรแกรมสินค้าคงคลัง หัวข้อ UPDATE ข้อที่ 3. เพิ่ม /แก้ไขหมวดสินค้า

2. กำหนดหน่วยนับหลายระดับให้กับวัตถุดิบแต่ละชนิด ซึ่งสามารถกำหนดได้ในโปรแกรมสินค้าคงคลัง หัวข้อ UPDATE  ข้อที่ 2เพิ่ม /แก้ไขแฟ้มสินค้า โดยเลือกรหัสสินค้าที่ต้องการแยกหน่วยย่อยขึ้นมาเมื่อเลือกได้แล้วให้คลิกแก้ไขและคลิกวงกลมหมายเลข 2 จะปรากฏตามภาพ


3. จากนั้นให้ทำการกำหนดหน่วยนับหลายระดับให้กับสินค้า เช่น สินค้า 1กิโล จะมีปริมาณของสินค้าเท่ากับ10กรัมดังนั้นการกำหนดส่วนประกอบจะสามารถทำได้โดยตามภาพเมื่อกำหนดเสร็จแล้ว   คลิก ตกลง

           หน่วยนับระดับที่ 1  คือ กรัม    อัตราส่วนคือ  1

           หน่วยนับระดับที่ 2  คือ กิโล    อัตราส่วนคือ  10 ( 10 กรัม = 1 กิโล )

           หน่วยนับระดับที่ 3  คือ   -       อัตราส่วนคือ  1

                     


วิธีการบันทึก

1. บันทึกรายการซื้อวัตถุดิบที่โปรแกรมซื้อสินค้า หัวข้อ EDIT ข้อที่ 1 บันทึกรายการซื้อสินค้า โดยลงรายการตามจำนวนและและราคาที่ซื้อเข้ามา 

2. เมื่อมีวัตถุดิบอยู่ในสต๊อกแล้ว ถ้าต้องการเบิกวัตถุดิบไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป ให้บันทึกรายการที่โปรแกรมสินค้าคงคลัง หัวข้อ EDIT ข้อที่ 1 บันทึกรายการประจำวัน โดยเลือกรายการเป็นขาย หรือรายการปรับปรุงแล้วใส่รหัสสินค้าที่ตั้งไว้แล้ว คือรหัสสินค้าวัตถุดิบตามจำนวนหน่วยที่จะเบิกไปใช้ในการผลิต สำหรับราคาขายนั้นให้ใส่เป็น "ศูนย์บาท" ในกรณีไม่มีต้นทุนและอาจจะลงในช่องหมายเหตุว่าเบิกเพื่อนำไปผลิตก็ได้คลิกตกลงเพื่อบันทึก


  

3.    เมื่อทำการเบิกวัตถุดิบแต่ละตัวไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วและต้องการนำสินค้าสำเร็จรูปแต่ละตัวเข้าสต๊อกเพื่อที่จะได้ทำการขายต่อไปให้ทำโดยบันทึกรายการที่ โปรแกรมสินค้าคงคลังหัวข้อ EDIT ข้อที่ 1 บันทึกรายการประจำวัน โดยเลือกรายการเป็นซื้อหรือรายการปรับปรุง สำหรับในช่องรหัสสินค้าให้ลงเป็นรหัสสินค้าสำเร็จรูปตามจำนวนที่ผลิตได้ และในช่องราคาซื้อให้ลงเป็นราคาต้นทุนทั้งหมด คือ ราคาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ บวก ค่าแรงที่จ้างผลิตด้วย เสร็จแล้วคลิกตกลงเพื่อบันทึก

4. เมื่อบันทึกสินค้าสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการที่จะขายสินค้าให้กับลูกค้าก็ให้ไปบันทึกรายการขายและออกใบกำกับ หัวข้อ EDIT ข้อที่ 1 ออกใบกำกับสินค้าตามปกติโดยเลือกรหัสสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปมาขายCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851