ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วิธีการทำเงินมัดจำในกรณีซื้อสินค้า

Views: 39075 Last Updated: 01/10/2013 13:39

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้าแล้วมีการจ่ายเงินมัดจำไปบางส่วน มีขั้นตอนการบันทึกดังนี้

1. สร้างรหัสบัญชีเงินมัดจำ โดยไปที่ โปรแกรมบัญชีแยกประเภท

2. ไปที่หัวข้อ Update > เพิ่ม/แก้ไขแฟ้มรหัสบัญชี...


3. คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ตั้งเป็นรหัสประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน สมมุติว่าเป็นรหัส 1880 เงินมัดจำ เสร็จแล้วให้กด ตกลง


4. ต่อไป ให้ไปที่ หัวข้อ Edit > รายการบันทึกประจำวัน > โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย 


5. ให้บันทึกรายในลักษณะนี้ 

  1. เลือกประเภทการชำระเงิน เป็น เงินสด หรือ เช็ค ใส่วันที่ เลขที่ใบสำคัญ
  2. ในช่องรหัสบัญชีแยกประเภทให้ใส่ รหัสบัญชี เงินมัดจำ
  3. ใส่จำนวนเงิน และบันทึกรายการ
รูปบัญชีที่บันทึกจะเป็น

Dr. เงินมัดจำ

    Cr. เงินสด/เช็คจ่ายล่วงหน้า


เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ทางผู้ซื้อออกใบกำกับภาษีให้ บริษัทก็จะจ่ายเฉพาะค่าสินค้าและหักด้วยเงินมัดจำที่ได้จ่ายไป ดังนั้นให้บันทึกรายการซื้อเข้าตามปกติ แต่ประเภทรายการที่จะเลือกให้เลือกเป็น เจ้าหนี้ ที่นี้ก็จะมาถึงขั้นตอนที่จะตัดชำระเงินมัดจำออกไป จะอยู่ที่ขั้นตอนการชำระเงิน

1. เลือกรายการชำระเงิน (ตามใบรับวางบิล หรือ ตามใบกำกับ) 


2. เลือกรายการใบกำกับที่จะบันทึกชำระเงิน 

3. การชำระเงินในส่วนแรก คือ ส่วนที่เป็นค่าสินค้าที่หักด้วยเงินมัดจำ ก็ให้เลือกว่าจะชำระเป็นอะไร เงินสด/เช็ค และใส่จำนวนเงินไป

4. การชำระเงินในส่วนที่ 2 คือเงินมัดจำ ให้เลือกประเภทการจ่ายเป็น เช็คระบุรหัสบัญชีธนาคารเป็น 1880 ซึ่งก็คือบัญชีเงินมัดจำ ใส่จำนวนเงินมัดจำลงไป และทำการบันทึกรายการ 


รูปบัญชีตอนบันทึกรายการซื้อจะเป็น

Dr.    ซื้อสินค้า

         ภาษีมูลค่าเพิ่ม

         Cr. เจ้าหนี้

 รูปบัญชีตอนชำระเงินจะเป็น 

Dr.     เจ้าหนี้

        Cr. เช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า (บัญชีธนาคาร 1020)

         Cr. เช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า (เงินมัดจำ 1880)

โดยขั้นตอนต่อไปต้องไปปรับปรุงรายการ เช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า (เงินมัดจำ 1880) โดยเข้าไปที่ Edit > ปรับปรุงเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า ก็ให้ปรับปรุง เงินมัดจำ วันที่ 25/7/2555 ยอดเงิน 5,000 บาท

รูปบัญชีตอนปรับปรุง เช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า (เงินมัดจำ 1880)

Dr.     เช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า (เงินมัดจำ 1880)

        Cr. เงินมัดจำ


จะเห็นว่าเงินมัดจำจะถูกเครดิตออกไปเมื่อมีการชำระเงิน อาจมีหลายขั้นตอน แต่จริงๆ แล้วคล้ายกับการทำงานตามปกติที่ทำเป็นประจำ (เหมือนกับการจ่ายเช็คแยกเป็น 2 ใบ ซึ่งเป็นคนละธนาคารเท่านั้น)

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851