Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

 Featured
วิธีการพิมพ์เช็คโดยใช้โปรแกรม EASY-ACC

Views: 21959 Last Updated: 15/07/2012 13:28

โปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows B2400 ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมการทำงานในส่วนของการพิมพ์เช็ค หากท่านใช้โปรแกรมก่อนหน้านี้จะไม่มีการทำงานในส่วนนี้ จะต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อน

 1. เรียกโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย มาที่รายการ Report > พิมพ์เช็คสั่งจ่าย 2. คลิกเลือกรายการ กรณีเป็นการใช้งานครั้งแรกจะมีข้อความแสดงตามรูป ให้คลิก YES เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทำรายการ 3. จากจอภาพ ออกแบบ/แก้ไขเช็คสั่งจ่าย แถบแสงจะอยู่ที่เลข 01 กด Enter หรือดับเบิลคลิกที่รายการนี้ 4. ทำการกำหนดชื่อธนาคารคลิก YES 5. ใส่ชื่อธนาคาร ที่ต้องการแล้วคลิก ตกลง 6. จอภาพจะเข้ามายังจอภาพสำหรับออกแบบรายงาน ให้ทำการเลื่อนช่องให้ตรงตามแบบฟอร์มเช็คที่ต้องการ (ในกรณีที่จัดแล้วยังไม่ลงตัว สามารถเข้ามาทำการแก้ไขใหม่ได้) 7. เมื่อปรับรูปแบบเช็คแล้วให้คลิกที่ File เลือก Save แล้วเลือก Close เพื่อออกจากโปรแกรมออกแบบรายงาน 8. ถ้าต้องการออกแบบเช็คของธนาคารอื่น ก็เลื่อนมาเลือกช่องว่างถัดมา หรือ คลิกที่ Close เพื่อออกจากการออกแบบ/แก้ไขเช็คสั่งจ่าย 9. กลับมาที่จอพิมพ์เช็ค ในช่องรายการ "จ่ายให้" ถ้าต้องการจะสร้างรายชื่อเก็บไว้ ในทำการดับเบิลคลิกที่ช่องรายการนี้เพื่อสร้างรายชื่อเจ้าหนี้เก็บไว้ 10. จากนั้นก็สร้างรายชื่อของผู้ที่จะจ่ายเช็คให้เรียงลำดับลงมา บรรทัดละ 1 ชื่อ 11. เมื่อจะเลือกชื่อผู้ที่จะจ่ายเช็คให้ก็คลิกที่ปุ่ม List ท้ายรายการ 12. เมื่อใส่รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม จอภาพ เพื่อตรวจสอบรายการเช็คก่อนพิมพ์จริง 13. ตัวอย่างเช็คที่จะจัดพิมพ์ออกมา 14. ถ้าต้องการพิมพ์ให้คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ 15. กรณีที่ต้องการแก้ไขรายการเช็ค ให้คลิกขวาที่ช่องรายการเช็คธนาคาร หรือกด F5 เพื่อแก้ไข

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851