ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

บันทึกรายการกรณีได้รับค่าตอบแทนการขาย (REBATE)

Views: 33765 Last Updated: 10/07/2012 15:57

การได้รับค่าตอบแทนการขาย หรือ REBATE นั้น จะมีด้วยกัน 2 ลักษณะคือ

 1. ให้ค่าตอบแทนเป็นเงินสด
 2. นำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป

โดยการเตรียมข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบตาม ก่อนอื่นให้สร้างรหัสบัญชีเพิ่มขึ้นอีก 2 บัญชีดังนี้

 1. เงินตอบแทนการขาย เป็น บัญชีประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน สมมุติว่าเป็นรหัส 14100
 2. รายได้จากค่าตอบแทนการขาย เป็น บัญชีประเภทรายได้อื่น สมมุติว่าเป็นรหัส 41400*
*หมายเหตุ : ให้สร้างบัญชีนี้ในกรณีที่ค่าตอบแทนการขายเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของกิจการ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น แต่ถ้าในส่วนค่าตอบแทนการขายไม่ได้เป็นรายได้หลัก สามารถที่จะใช้บัญชี รายได้อื่นๆ แทนบัญชีรายได้จากค่าตอบแทนการขายได้เช่นกัน


กรณีได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินสด

 1. เรียกโปรแกรมลูกหนี้ ไปที่รายการ EDIT/รายการบันทึกประจำวัน> เช็ค
 2. รายละเอียดอื่นๆ ให้บันทึกลงไปตามเอกสาร ยกเว้นในส่วนรหัสบัญชีแยกประเภทให้ระบุเป็น 41400
 3. บันทึกรายละเอียดของเช็ค และทำการปรับปรุงเหมือนรายการบันทึกตามปกติทุกอย่าง

  กรณีนำค่าตอบแทนมาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า

 1. บันทึกรายการรับ เรียกโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ ไปที่รายการ EDIT/รายการบันทึกประจำวัน> เช็ค
 2. รายละเอียดอื่นๆ ให้บันทึกลงไปตามเอกสาร ยกเว้นในส่วนรหัสบัญชีแยกประเภทให้ระบุเป็น 41400
 3. ในส่วนรายละเอียดของเช็ค ให้ใส่ชื่อธนาคารเป็น "ค่าตอบแทนการขาย" เลขที่เช็คและวันที่ สามารถระบุตามเอกสารที่ได้รับก็ได้
 4. การปรับปรุงเช็ค ไปที่รายการ EDIT/ปรับปรุงเช็ครับล่วงหน้า ใส่วันที่ที่ได้รับค่าตอบแทน หรือตามวันที่เอกสารที่บันทึกในข้อ 3 เลื่อนแถบแสงไปยังรายการที่มีชื่อธนาคารเป็น "ค่าตอบแทนการขาย" กด ENTER แล้วใส่เลขที่บัญชีธนาคารเป็น บัญชีเงินตอบแทนการขาย(14100)
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำเงินค่าตอบแทนไปพักอยู่ที่บัญชีเงินตอบแทนการขายก่อน ซึ่งมีลักษณะเดียวกับเงินฝากธนาคารที่สามารถนำมาใช้ชำระหนี้ค่าสินค้าได้

 1. บันทึกรายการซื้อสินค้า จากโปรแกรมซื้อ หรือโปรแกรมเจ้าหนี้ โดยให้เลือกประเภทรายการเป็น "เจ้าหนี้"
   
 2. ส่วนสำคัญที่จะเป็นขั้นตอนการหักล้างเงินค่าตอบแทนมาเป็นเงินชำระค่าสินค้า จะอยู่ที่ขั้นตอนการชำระเงินในโปรแกรมเจ้าหนี้ สมมุติว่า ราคาสินค้า 100,000 บาท มีค่าตอบแทนการขาย 15,000 บาท เท่ากับว่าจะต้องชำระเงินค่าสินค้า 85,000 บาท เราสามารถบันทึกรายการได้ดังนี้ : 
  - เช็คจำนวนเงิน 85000 บาท (ระบุรายละเอียดเช็คตามจริง) ส่วนรหัสบัญชีแยกประเภท ให้กำหนดเป็นรหัสบัญชีธนาคารที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้
  - เช็คจำนวนเงิน 15,000 บาท (ระบุรายละเอียดตามเอกสารเงินตอบแทนการขายที่นำมาหักเป็นส่วนลดในการชำระเงิน) ส่วนรหัสบัญชีให้ใส่รหัสบัญชีเงินค่าตอบแทนการขาย ในที่นี้คือ 14100 
   
 3. เมื่อปรับปรุงเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าโปรแกรมจะล้างยอดเงินตอบแทนการขายที่บันทึกจากโปรแกรมลูกหนี้ออกไปให้ ตามหลักการบันทึกทางบัญชี ซึ่งสามารถแสดงในรูปของรายการทางบัญชีได้ดังตัวอย่าง

 เดบิต เช็ครับล่วงหน้า
            เครดิต รายได้ค่าตอบแทนการขาย 
 <บันทึกรายการค่าตอบแทนการขาย ที่โปรแกรมลูกหนี้>
 เดบิต เงินค่าตอบแทนการขาย
            เครดิต เช็ครับล่วงหน้า 
 <รายการหลังจากการปรับปรุงเช็ครับล่วงหน้า ที่โปรแกรมลูกหนี้>
 เดบิต ซื้อสินค้า
            เครดิต เจ้าหนี้การค้า 
 <บันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อที่โปรแกรมเจ้าหนี้>
 เดบิต เจ้าหนี้การค้า
            เครดิต เช็คจ่ายล่วงหน้า
            เงินค่าตอบแทนการขาย
  15,000
  15,000
  15,000
  15,000
  100,000
  100,000
  100,000
  85,000
  15,000

   <บันทึกรายการชำระเงินเป็นเช็ค และนำเงินค่าตอบแทนการขายมาชำระหนี้ด้วย>

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851