Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การแก้ไขปัญหารหัส 1002 : Incorrect Password or password error

Views: 25606 Last Updated: 17/01/2013 01:39

ในขณะที่โปรแกรมตรวจสอบว่า รหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ ถูกต้องตรงกับแฟ้มข้อมูลที่จะใช้งานหรือไม่ โดยการเก็บค่ารหัสผ่านในโปรแกรม ซึ่งหลังจากที่ได้กำหนดรหัสผ่านของโปรแกรมไว้แล้ว รหัสจะถูกนำไปฝังไว้ในแฟ้มข้อมูลต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการถอดรหัสนั้นได้ และเมื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน แฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะถูกตรวจสอบว่า้ตรงกับแฟ้มที่เก็บรหัสผ่านหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันก็จะขึ้นข้อผิดพลาดดังกล่าวขึ้นมา 

    สาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งจะเกิดจากแฟ้มข้อมูลเสียหาย โดยเฉพาะแฟ้มที่เก็บรายละเอียดของกิจการ หรือถ้าหากมีการนำแฟ้มข้อมูลบางส่วนบันทึกทับลงไป เช่น การนำไฟล์ที่เป็นรหัสแฟ้มข้อมูลหลักมาทับลงไปเป็นต้น ซึ่งวิธีการแก้ไขต่อไปนี้
 สำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC เวอร์ชั่น 4.3x / EASY-ACC PAYROLL เวอร์ชั่น 3.0x และ EASY-ACC Point of Sale เวอร์ชั่น 2.0x เท่านั้น!!

 1. ก่อนอื่นต้องสำรองแฟ้มข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน โดยใช้แผ่นชุดใหม่อีกชุดหนึ่ง (ในกรณีที่มีเคยมีการสำรองข้อมูลมาก่อน ดู วิธีการสำรองแฟ้มข้อมูล

 2. ถ้าหากเรียกเข้าโปรแกรมสินค้าคงคลังแล้วเกิดข้อผิดพลาดนี้ ให้ออกจากโปรแกรมและเรียกเข้า DOS จากนั้นเข้าไปยังไดเรคทอรี่ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC โดยพิมพ์ CD \ECACC กด Enter
   
 3. พิมพ์คำสั่ง ECACC /FIXPASSWORD กด Enter (ต้องเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด)

  คลิกดูภาพขยาย

   
 4. เมื่อเมนู EASY-ACC ปรากฏขึ้นมาให้เข้าไปที่รายการ จัดการแฟ้มข้อมูลตรวจสอบและแก้ไขรหัสผ่าน กด Enter โดยเลือกโปรแกรมที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา (ในที่นี้ให้เลือกสินค้าคงคลังตามตัวอย่าง)

  คลิกดูภาพขยาย

   
 5. ในกรณีที่ได้กำหนดรหัสผ่านในโปรแกรมมาก่อน คุณจะต้องใส่รหัสผ่านลำดับที่ 1 จึงจะมีสิทธิเข้าไปแก้ไขได้

  คลิกดูภาพขยาย 

   
 6. จากนั้นตอบ YES เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นมาตามรูป แล้วรอสักครู่จนกระทั่งมีข้อความว่า "การทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว"

  คลิกดูภาพขยาย

   
 7. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ทดลองเรียกเข้าโปรแกรมอีกครั้งว่าเข้าไปใช้งานได้หรือไม่

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851