ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การผ่อนชำระรถยนต์ สำหรับการเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

Views: 17544 Last Updated: 17/12/2012 10:38

ในการซื้อรถยนต์ไว้ใช้งานนั้น ถ้าซื้อในนามบุคคลธรรมดาทั่วไปก็คงจะไม่มีปัญหาใด ๆ เพราะ กิจการไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรถยนต์นั้น ๆ แต่ถ้าซื้อในนามของนิติบุคคล ก็จะต้องมีการลงรายการทางบัญชีอย่างถูกต้อง และ ประโยชน์ที่กิจการจะได้รับในกรณีที่เป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ คือ การนำเอาค่าเสื่อมราคาของรถยนต์มาเป็นค่าใช้จ่ายได้ และ ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถนำมาเครดิตได้อีกด้วย

กรณีศึกษา
สมมุติว่าซื้อรถยนต์ราคา 500,000 บาท วางเงินดาวน์ 100,000 บาท ผ่อนชำระ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3% อัตราผ่อนชำระต่อเดือน เท่ากับ 17,966.75 บาท

การเตรียมข้อมูล

 1. สร้างรหัสบัญชีแยกประเภท ได้แก่
  15010 ชื่อบัญชี รถยนต์ ประเภทบัญชี สินทรัยพ์หมุนเวียน
  22010 ชื่อบัญชี เจ้าหนี้รอการตัดบัญชี ประเภทบัญชี หนี้สินหมุนเวียน
 2. สร้างรหัสเจ้าหนี้ บริษัทที่ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์
  3.1 ยอดผ่อนชำระรวมซึ่งยังไม่รวมภาษี ซึ่งคำนวณจาก (ค่าผ่อนรถต่อเดือน x จำนวนงวด) คูณ 100/107 = (17966.75 x 24) x (100/107) = 402,981.08
  3.2 เงินดาวน์ที่ยังไม่รวมภาษีซื้อ = 100,000 x (100/107) = 93,457.94

การบันทึกรายการ

 1. การบันทึกเงินดาวน์ การบันทึกรายการ ณ วันที่ได้รับรถ ให้ทำการบันทึกรายการที่โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย ทำการการบันทึกรายการส่วนที่เป็นเงินดาวน์ ให้บันทึกดังนี้

  ไปที่รายการ EDIT > บันทึกรายการประจำวัน ในโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
  ประเภทรายการ เช็ค หรือ เงินสด
  เลขที่ใบกำกับ เลขที่ตามใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี
  รหัสเจ้าหนี้ เป็นรหัสของบริษัทที่เป็นบริษัทให้สินเชื่อเช่าซื้อ ในที่นี้คือ C0001
  รหัสบัญชีแยกประเภท 15010
  จำนวนเงิน 93,457.94 
  ภาษี 7%
  เลขที่จัดลำดับภาษี วันที่ครบกำหนด และ หมายเหตุ บันทึกรายการตามข้อกำหนดของกิจการ 2. การบันทึกรายการส่วนที่เป็นยอดผ่อนชำระ ส่วนยอดเงินที่จะต้องผ่อนชำระให้บันทึกลงในโปรแกรมบัญชีแยกประเภท เพื่อให้มูลค่าของสินทรัพย์เต็มจำนวนที่จะต้องนำมาหักค่าเสื่อมราคา ไปที่รายการ EDIT>สมุดรายวันทั่วไป จากนั้นบันทึกรายการตามรายละเอียดดังนี้

  คำอธิบาย "ซื้อรถยนต์" 
  กรณีรถเพื่อการพาณิชย์ จะต้องเอาภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากตัวรถ

  DR. 15010 รถยนต์ 402,992.52

                                            CR. 22010 เจ้าหนี้รอการตัด 402,992.52  คำอธิบายเพิ่มเติม  จำนวนเงิน 402,992.52 ที่บันทึกนี้มาจาก เงินผ่อนชำระต่อเดือน คูณด้วยจำนวนงวดที่เหลือ หักภาษีมูลค่าเพิ่มออก

 3. การบันทึกรายการผ่อนชำระ  เมื่อถึงกำหนดที่ทางบริษัทจะต้องชำระค่าผ่อนรถ ให้เรียกโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ ไปที่รายการ EDIT>รายการบันทึกประจำวัน จากนั้นบันทึกรายการตามรายละเอียดดังนี้

  ประเภทรายการ เจ้าหนี้ / เงินสด หรือ เช็ค
  วันที่ เป็นวันที่ชำระเงิน
  เลขที่ใบกำกับ เลขที่ตามเอกสารของทางบริษัทที่ให้สินเชื่อ
  รหัสบัญชีแยกประเภท 22010 เจ้าหนี้รอการตัด
  จำนวนเงิน 16,791.35 (เป็นยอดผ่อนชำระที่หักภาษีมูลค่าเพิ่มออก)
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  ** ยอดรวมสุทธิ จะต้องเท่ากับ ยอดที่ผ่อนชำระต่องวด ในที่นี้คือ 17966.74  ในกรณีที่บันทึกรายการครบ 24 งวด ยอดของเจ้าหนี้รอการตัดในบัญชีแยกประเภทจะต้องเป็น "ศูนย์"

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851