ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การบันทึกรายการรับคืนสินค้าจากลูกค้า หลังจากที่มีการรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

Views: 11977 Last Updated: 21/08/2012 13:26

ในกิจการที่มีการขายสินค้าและได้รับค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ต่อมาลูกค้าได้นำสินค้าที่ซื้อไปกลับมาคืนให้กับกิจการ ซึ่งทางกิจการต้องออกใบรับคืนและคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า โดยการบันทึกรายการจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

- กรณีที่ 1 ออกใบรับคืนให้และจ่ายเงินสดคืนให้กับลูกค้าทันที
- กรณีที่ 2 ออกใบรับคืนให้และจ่ายเป็นเช็คให้กับลูกค้า

กรณีที่ 1 ออกใบรับคืนให้และจ่ายเงินสดคืนให้กับลูกค้าทันที

  1. การขายสินค้าให้กับลูกค้า ให้บันทึกรายการขายที่ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ ในหัวข้อ Edit > ออกใบกำกับสินค้า  โดยเลือกรายการ ลูกหนี้/เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตามปกติให้กับลูกค้า

  2. เมื่อลูกค้านำเงินมาชำระ (ในกรณีขายเป็นเงินเชื่อให้บันทึกรายการรับชำระเงินจากลูกค้าในโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ในหัวข้อ Edit > บันทึกการรับชำระเงิน)  3. หลังจากนั้นลูกค้านำสินค้าที่ซื้อไปกับมาคืน ซึ่งกิจการต้องออกใบรับคืนสินค้าให้กับลูกค้าโดยให้ บันทึกรายการที่ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ ในหัวข้อ Edit > ออกใบรับคืนสินค้า  เลือกรายการเป็น "เงินสด" โดยรหัสลูกค้าเป็นรหัสเดิมที่นำสินค้ากับมาคืน


กรณีที่ 2 ออกใบรับคืนให้และจ่ายเป็นเช็คให้กับลูกค้า

  1. ให้บันทึกรายการเหมือนกรณีที่ 1 ข้อ 1 - 2 และเข้าที่ โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย จากนั้นให้สร้างรหัสเจ้าหนี้ขึ้นมาที่หัวข้อ Update > เพิ่มหรือแก้ไขแฟ้มเจ้าหนี้ โดยรหัสเจ้าหนี้ที่สร้างจะเป็นรหัสของลูกค้าที่กิจการจะต้องจ่ายเงินจากการรับคืนสินค้า  2. จากนั้นในหัวข้อ Edit > รายการบันทึกประจำวัน โดยเลือกรายการเป็น เช็ค โดยวันที่ติดต่อกำหนดให้เป็นวันที่เดียวกับวันที่ทำรายการรับคืน ของโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ   3. ส่วนรหัสเจ้าหนี้ให้ใส่รหัสเจ้าหนี้ที่สร้างขึ้นในข้อ 1 (ลูกค้าที่จะคืนเงินให้) ส่วนรหัสบัญชีแยกประเภทให้ใส่เป็นเลขที่บัญชีเงินสด จำนวนเงินเท่ากับที่จะต้องจ่ายคืนให้กับลูกค้า ในช่องภาษีซื้อให้ลบ 7% ออก จากนั้นให้กด F10 เพื่อบันทึกข้อมูล  4. เมื่อถึงวันตัดชำระเงินตามเช็คก็ให้ทำรายการปรับปรุงเช็คตามปกติ

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851