ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การนำสินค้าไปฝากจำหน่ายตามร้านค้าอื่นๆ

Views: 12459 Last Updated: 16/07/2012 15:52

การขายฝากหรือการนำสินค้าไปฝากจำหน่ายตามร้านค้า ซึ่งเป็นสถานที่ติดต่อโดยยังไม่มีการชำระเงินจนกว่าจะได้จำหน่ายสินค้านั้นไปแล้ว ดังนั้นจึงเปรียบเหมือนกับสถานที่รับฝากขายเป็นคลังสินค้า ซึ่งกิจการจะต้องคอยตรวจสอบว่ามีปริมาณสินค้าคงเหลือเท่าไร และได้รับชำระเงินครบตามจำนวนสินค้าที่ขายหรือไม่

เริ่มต้นให้สร้างคลังสินค้าขึ้นมาโดยตั้งชื่อคลังสินค้าตามสถานที่ที่นำสินค้าไปฝากขาย โดยกำหนดที่ โปรแกรมสินค้าคงคลัง > Update > เพิ่ม/แก้ไขคลังสินค้า เช่น

  • คลังที่ 001 ให้เป็นคลังสินค้าหลัก
  • คลังที่ 002 ให้เป็นคลังสินค้า THE MALL รามคำแหง
  • คลังที่ 003 ให้เป็นคลังสินค้า THE MALL บางกะปิ
  • คลังที่ 004 ให้เป็นคลังสินค้า CENTRAL ลาดพร้าว (ดูภาพประกอบ)

  1. จากนั้นเมื่อมีการนำสินค้าไปฝากขายที่ THE MALL รามคำแหง ให้บันทึกรายการโอนสินค้าใน โปรแกรมสินค้าคงเหลือ> Edit > โอนสินค้าระหว่างคลัง   2. เลือกรูปแบบการโอนเป็น "รายการปรับปรุง" และให้ปรับปรุงสินค้าจากคลังสินค้าหลักคือ คลัง 001 ไปยังคลังสินค้าที่จะนำไปฝากขาย คือ คลัง 002 เป็นจำนวนเท่ากับที่จะนำไปฝากขาย และสามารถพิมพฺ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลังได้ทันที  3. เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าออกไป ต้องการออกใบกำกับภาษีให้กับร้านที่จำหน่ายสินค้าฝากขาย ให้ไปที่ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ> Edit > รายการออกใบกำกับสินค้า โดยเลือกคลังสินค้าที่ออกเป็น คลัง 002 (คลังสินค้า THE MALL รามคำแหง) โดยกำหนดจำนวนสินค้าให้เท่ากับที่ทำการโอนใน ข้อ 2   4. จากนั้นโปรแกรมจะส่งยอดไปตั้งหนี้ และตัดยอดสต๊อกให้เท่ากับจำนวนตามใบกำกับที่ยืนยันไป โดยใบโอนสินค้าระหว่างคลังที่ออกไปแล้วจะมียอดคงค้างเฉพาะสินค้าที่ยังไม่ได้ขาย ในกรณีที่ต้องการเพิ่มยอดฝากขายก็ให้ปฎิบัติดังที่กล่าวมาแล้ว

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851