ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

Views: 14812 Last Updated: 21/08/2012 10:58

กิจการที่ได้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อขาย ซึ่งในการซื้อแต่ละครั้ง นอกจากจะมีราคาของสินค้าแล้ว ยังมีค่าภาษีศุลกากรของสินค้าและค่า SHIPPING ในการขนสินค้าด้วย ซึ่งจำนวนดังกล่าวจะรวมเป็นต้นทุนของสินค้าทั้งหมด แต่ในการซื้อสินค้านั้นจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดของสินค้าที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศเท่านั้น เช่น ราคาสินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศราคา 50,000 บาท มีค่าภาษีศุลกากร 2,500 บาท ค่า SHIPPING ในการออกของ 1,500 บาท รวมราคาต้นทุนของสินค้าที่ซื้อเท่ากับ 54,000 บาท แต่ราคาของสินค้าที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือ 50,000 บาท เท่านั้น และเมื่อขายสินค้าจะต้องใช้ต้นทุนสินค้าราคา 54,000 บาท ซึ่งการบันทึกรายการในโปรแกรมจะทำได้ดังนี้ :

 1. เริ่มแรกในโปรแกรมสินค้าคงคลังให้สร้างรหัสสินค้าขึ้นมา โดยไปที่ Update > เพิ่มหรือแก้ไขแฟ้มสินค้า โดยให้ ตั้งรหัสสินค้าที่ซื้อเข้ามา 1 รหัส รหัสสินค้าที่เป็นค่าภาษีศุลกากร 1 รหัส และ รหัสสินค้าที่จะใช้ในการขายขึ้นมาอีก 1 รหัส ตัวอย่างเช่น
  - รหัส 99-50110 เป็นรหัสของสินค้าที่ซื้อเข้ามา
  - รหัส 99-0001 เป็นรหัสของภาษีศุลกากร
  - รหัส 99-0002 เป็นรหัสของค่า SHIPPING
  - รหัส 50110 เป็นรหัสของสินค้าที่จะใช้ในการขาย

 2. หลังจากกำหนดรหัสสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้เรียกรหัสสินค้าที่จะใช้ในการขายขึ้นมา (รหัสที่ 50110) แล้วคลิกที่ ข้อมูล หรือ กด F3 หน้าจอจะปรากฎดังภาพ 3. ให้เลือก ข้อ 3 กำหนดส่วนประกอบการขายของสินค้า คลิก แก้ไข เพื่อกำหนดส่วนประกอบของสินค้าที่ต้องการ โดยให้นำรหัส 99-0001 และ รหัส 99-0002 มาบันทึกเป็นส่วนประกอบการขายของสินค้าดังภาพ 4. จากนั้นให้เข้า โปรแกรมเจ้าหนี้ เพื่อสร้างรหัสเจ้าหนี้ในหัวข้อ Update > เพิ่ม/แก้ไขแฟ้มเจ้าหนี้ โดยให้สร้างรหัสเจ้าหนี้ทั้งหมด 3 รหัส โดยแบ่งออกเป็น
  1. รหัสเจ้าหนี้ซื้อสินค้า 1 รหัส
  2. รหัสเจ้าหนี้ที่จะใช้บันทึกค่าภาษีอากรนำเข้า 1 รหัส และ
  3. รหัสเจ้าหนี้ที่จะใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับค่า SHIPPING 1 รหัส 5. เมื่อซื้อสินค้าเข้ามาให้ทำการบันทึกรายการที่ Edit > บันทึกรายการประจำวัน โดยเลือกรายการเป็น เจ้าหนี้ เช็ค หรือ เงินสด ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง และรหัสเจ้าหนี้ตามที่ซื้อสินค้า สำหรับในช่องจำนวนเงินให้ใส่ราคาเท่ากับสินค้าที่นำเข้าคือ 50,000 บาท แล้วกด ENTER เข้ามาที่ช่องภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กด ENTER อีกครั้ง แล้วจึงคลิก ตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล 6. ให้บันทึกรายการประจำวันอีกครั้ง โดยในช่องของรหัสเจ้าหนี้ให้เลือกรหัสที่เป็นเจ้าหนี้ค่าภาษีอากรนำเข้ามาบันทึก กำหนดจำนวนเงินเท่ากับค่าอากรนำเข้าที่ต้องเสียคือ 2,500 บาท และในช่องภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมจะขึ้น 7% ให้ลบออก แล้วคลิก ตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล  7. ต่อไปให้เลือกรหัสเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ค่า SHIPPING มาบันทึก จำนวนเงินคือ 1,500 บาท และในช่องภาษีมูลค่าเพิ่มให้ลบ 7% ออก 8. เมื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับเจ้าหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เข้าโปรแกรมสินค้าคงคลัง บันทึกรายการซื้อสินค้าที่หัวข้อ Edit > บันทึกรายการประจำวัน เลือกรายการ ซื้อ โดยบันทึกรหัสสินค้าดังนี้
  - รหัส 99-50110 เป็นรหัสของสินค้าที่ซื้อเข้ามา
  - รหัส 99-0001 เป็นรหัสของภาษีศุลกากร
  - รหัส 99-0002 เป็นรหัสของค่า SHIPPING
  - รหัส 50110 เป็นรหัสของสินค้าที่จะใช้ในการขาย
 9. จากนั้นให้ทำรายการปรับปรุงสินค้าที่หัวข้อ EDIT/บันทึกรายการประจำวัน โดยเลือกรหัสสินค้าที่มีส่วนประกอบการขายที่กำหนดไว้ในแฟ้มสินค้า (รหัส 50110) จำนวนเท่ากับสินค้าที่ซื้อเข้ามา ส่วนราคาสินค้าไม่ต้องทำการบันทึก
 10. เมื่อมีการขายสินค้าก็ให้ทำรายการบันทึกการขายที่ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ โดยให้เลือกรหัสสินค้า 50110 มาทำการบันทึกการขาย

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851