fbpx

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

EASY-ACC POINT OF SALE (POS)


 

โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC POINT OF SALE (POS)

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจการค้าปลีก และกิจการให้บริการทุกประเภท ที่ต้องการความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านขายอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ร้านซักอบรีด ฯลฯ โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้มีลักษณะการทำงาน เช่นเดียวกับเครื่องเก็บบันทึกเงินสด (CASH REGISTER) พร้อมกับพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับลูกค้าได้ทันที มีการแสดงจำนวนเงินด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ป้องกันความผิดพลาดขณะบันทึกและทอนเงิน และเมื่อเชื่อมการทำงานเข้ากับโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ก็สามารถที่จะควบคุมในส่วนของสินค้าคงเหลือ การเบิกจ่ายหรือการรับเข้าของสินค้า คำนวณรายได้ค่าใช้จ่ายของกิจการ จนกระทั้งออกงบการเงินต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ โดยการแสดงผลเป็นภาษาไทย การทำงานต่างๆ ได้ถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมระบบความช่วยเหลือ ON-LINE HELP แบบสมบูรณ์ ที่ช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้การทำงานของโปรแกรม ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใดๆ ทั้งสิ้น

ทุกขั้นตอนเสร็จในหนึ่งเดียว

โปรแกรมของ EASY-ACC ทั้งหมด ได้ถูกออกแบบให้สามารถทำงานโดยแยกเป็นอิสระจากกัน EASY-ACC POINT OF SALE ก็เช่นเดียวกัน ทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นในส่วนการขายปลีกจะเสร็จสิ้นในตัวเอง เริ่มตั้งแต่ การบันทึกเงินทอนเริ่มต้นให้พนักงาน การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ การเปลี่ยนใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นแบบเต็มรูป การบันทึกการนำส่งเงินสดประจำวัน และเมื่อรายการต่างๆ ถูกบันทึกเข้ามาในโปรแกรมแล้ว ท่านยังสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ทันที อาทิเช่น ใบกำกับที่ออกในแต่ละวัน, สรุปรายการรับเงินในแต่ละวัน, สถิติการจำหน่ายสินค้าตามช่วงเวลา, จำนวนเงินที่เครื่องเก็บเงินแต่ละเครื่องมีอยู่, จัดพิมพ์รายงานภาษีขาย ฯลฯ


การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ POS

 • EASY-ACC POINT OF SALE สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ POS ได้หลายชนิด เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด, ลิ้นชักอิเลคทรอนิค, สลิปพรินเตอร์ และเครื่อง POS บางรุ่น ซึ่งจะช่วยให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • โปรแกรมจะมีส่วนที่ให้กำหนดรายละเอียดในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์เหล่านั้น เช่น คำสั่งในการเปิดลิ้นชัก, คำสั่งในการตัดกระดาษ หรือการเลือก Port ในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆ

รองรับงานในระบบแฟรนไชน์

ในกรณีที่กิจการมีสาขามากกว่า 1 แห่ง สามารถที่จะนำข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มาทำการปรับปรุงหรือประมวลผลที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาหลักได้ ซึ่งจะทำการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขาได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น เงินสดรับ, เงินสดที่นำส่ง, ยอดการจำหน่ายสินค้า โดยรายงานที่แสดงจะแยกตามของแต่ละสาขาให้ (รองรับจำนวนสาขาได้สูงสุด 150 สาขา) โดยข้อมูลที่นำส่งมายังสำนักงานใหญ่นั้นเป็นเพียงข้อมูลการขายในแต่ละวันซึ่งมีขนาดเล็ก โดยใบกำกับจำนวน 2000 ใบสามารถเก็บลงในแผ่นดิสก์ขนาด 1 แผ่น* (1.44 Mb.) ได้อย่างเพียงพอ ช่วยให้ท่านสามารถส่งข้อมูลผ่านทาง Modem หรือ Internet ได้ทันที **

 

* การจัดเก็บดังกล่าวจะต้องใช้วิธีการบีบอัดข้อมูลลงในแผ่นดิสก์
*** การจัดส่งข้อมูลผ่านทาง Modem หรือ Internet ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ในโปรแกรมไม่มีการทำงานในส่วนนี้ให้

 

การใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC Accounting System

EASY-ACC POINT OF SALE
สามารถโอนรายการค้าที่บันทึกไปยังโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งระบบโดยไม่ต้องบันทึกรายการซ้ำๆ กัน เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อน และให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ท่านจึงสามารถตรวจเช็คจำนวนสินค้าคงเหลือได้จากโปรแกรมสินค้าคงคลัง รายการรายได้ และรายการรับชำระเงิน โดยสามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมลูกหนี้ฯ นอกจากนี้ เมื่อท่านนำข้อมูลจากโปรแกรมสินค้าคงคลัง และโปรแกรมลูกหนี้ฯ โอนไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท ยังสามารถจัดพิมพ์งบการเงินเพื่อสรุปผลการดำเนินงานได้ทันที อาทิ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงฐานะทางการเงิน ฯลฯ


คุณสมบัติโดยละเอียดของโปรแกรม

 • โปรแกรมทำงานแบบ FRONT OFFICE ออกแบบให้มีลักษณะเดียวกับเครื่องเก็บบันทึกเงินสด (CASH REGISTER) มีการแสดงจำนวนเงินด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ป้องกันความผิดพลาดขณะบันทึกและทอนเงิน
 • บันทึกการชำระเงินจากลูกค้าได้ ทั้ง เงินสด บัตรเครดิต เช็ค รวมไปถึง ลูกหนี้ รองรับการทำงานในระบบสมาชิก โดยกำหนดส่วนลดและยอดสะสมได้
 • กำหนดรหัสสินค้า และรหัสลูกหนี้ได้ ซึ่งการสร้างรหัสสินค้าในโปรแกรม จะมีผลต่อเนื่องไปยังโปรแกรมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
 • กำหนดสินค้าราคาพิเศษชั่วคราว, ราคาสินค้าโปรโมชั่น หรือลดเปอร์เซ็นต์จากราคาขายปกติ และเมื่อเกินกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ โปรแกรมจะนำราคาปกติมาใช้ทันที
 • ใช้ได้กิจการทั้งแบบที่อยู่ใน ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกำหนดให้ราคาสินค้ารวมหรือแยกภาษีได้ นอกจากนี้ ยังสามารถออกใบกำกับภาษี โดยมีทั้งสินค้าที่คิดภาษีและสินค้าที่ได้รับการยก เว้นภาษีในใบกำกับใบเดียวกัน
 • เปลี่ยนจากใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปได้
 • การนำส่งเงินสดของพนักงานในแต่ ละวัน สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเงินขาด-เงินเกินอยู่เท่าไร และโปรแกรมจะเก็บตัวเลขเหล่านั้นไว้เพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลา และถ้าใช้งานบนระบบ LAN ผู้มีหน้าที่ควบคุมสามารถตรวจสอบในขณะนั้นได้ว่าเครื่องเก็บเงินแต่ละ เครื่องมีเงินสดอยู่เท่าไร
 • บันทึกการนำเงินสดเข้าออกในระหว่างการปฏิบัติงานได้ และพิมพ์สำเนาเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้ด้วย
 • บันทึกยอดเงินรวมของสินค้าแทน การบันทึกจำนวนสินค้าได้ (เช่น กิจการปั๊มน้ำมัน) โดยโปรแกรมจะนำจำนวนเงินที่บันทึกมาคำนวณหาจำนวนสินค้าให้โดยอัตโนมัติ
 • ระบบ PASSWORD ถึง 2 ชั้น ป้องกันการลักลอบใช้เครื่อง พร้อมการกำหนดขอบเขตการทำงานของ USER แต่ละคนให้มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกันได้
 • กำหนดเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมให้เหมาะสมกับกิจการได้หลากหลายรูปแบบ เช่น พิมพ์ชื่อกิจการเป็นภาษาอังกฤษ, พิมพ์รายการสินค้าแบบย่อ
 • รองรับการทำงานในระบบแฟรนไชน์ สามารถนำข้อมูลของแต่ละสาขามาประมวลผลที่สำนักงานใหญ่ได้ โดยสามารถกำหนดให้แต่ละสาขาเป็นแต่ละคลังสินค้า (ได้สูงสุด 150 คลังหรือสาขา)
 • กำหนดรหัสสินค้าได้โดยไม่จำกัด จำนวน ใช้งานได้ทั้งแบบ SINGLE POINT และ MULTIPLE POINT สามารถเชื่อมโยงจุดขายได้ 150 จุด พร้อมโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชี EASY-ACC PLUS สำหรับควบคุมงานด้านบัญชีของกิจการแบบครบวงจร ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมร่วมกับเครื่อง พิมพ์ DOT MATRIX ทั่วไปเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ทันที พร้อมกันนี้ยังสามารถต่อลิ้นชักเก็บเงินสด, เครื่องพิมพ์สลิป, เครื่องอ่านบาร์โค้ด หรืออุปกรณ์บาร์โค้ดอื่นๆได้อย่างครบถ้วนและกำหนดได้เองตามต้องการ

รายงานที่มีในโปรแกรม

ตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบัน

   - รายการบันทึกประจำวัน / ไม่แสดงรายการสินค้า / แสดงรายการสินค้า รายการเงินสดเข้า/ออกตรวจสอบเครื่องเก็บเงิน


รายการบันทึกประจำวัน

   - ไม่แสดงรายการสินค้า /รวมใบกำกับเต็มรูป / ไม่รวมใบกำกับเต็มรูป /


เฉพาะใบกำกับเต็มรูป

   - แสดงรายการสินค้า / รวมใบกำกับเต็มรูป / ไม่รวมใบกำกับเต็มรูป /


เฉพาะใบกำกับเต็มรูป

   - รายการเงินสดเข้า/ออก
   - สรุปรายการนำส่งเงินสด

ประวัติการขายสินค้า

   - แยกตามรหัสลูกค้า
   - แยกตามรหัสสินค้า
   - แยกตามพนักงานขาย
   - แยกตามผู้ใช้เครื่อง

สรุปยอดขายในแต่ละวัน

   - ไม่แสดงช่วงเวลา
   - แสดงช่วงเวลา


สรุปยอดขายในแต่ละเดือน

   - แสดงช่วงเวลา
   - ไม่แสดงช่วงเวลา


พิมพ์ใบกำกับภาษี

   - ใบกำกับภาษีอย่างย่อ /เรียงตามวันที่ / เรียงตามใบกำกับ
   - ใบกำกับภาษีเต็มรูป


พิมพ์ใบสรุปรายการนำส่งฯ

   - สรุปรายการนำส่งเงินสด / เรียงตามวันที่ / เรียงตามใบนำส่ง
   - รายการเงินสดเข้า/ออก / เรียงตามวันที่ / เรียงตามใบนำส่ง


พิมพ์รายงานภาษีขาย / พิมพ์แบบปกติ / สรุปรวมในแต่ละวัน

สรุปรายการสินค้าใบกำกับรวม

   - เรียงตามวันที่
   - เรียงตามใบกำกับ