สั่งซื้อสินค้า

Home สินค้า สั่งซื้อสินค้า
โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC POINT OF SALE (POS) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจการค้าปลีก และกิจการให้บริการทุกประเภท ที่ต้องการความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านขายอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ร้านซักอบรีด ฯลฯ โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้มีลักษณะการทำงาน เช่นเดียวกับเครื่องเก็บบันทึกเงินสด (CASH REGISTER) พร้อมกับพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับลูกค้าได้ทันที มีการแสดงจำนวนเงินด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ป้องกันความผิดพลาดขณะบันทึกและทอนเงิน และเมื่อเชื่อมการทำงานเข้ากับโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ก็สามารถที่จะควบคุมในส่วนของสินค้าคงเหลือ การเบิกจ่ายหรือการรับเข้าของสินค้า คำนวณรายได้ค่าใช้จ่ายของกิจการ จนกระทั้งออกงบการเงินต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ โดยการแสดงผลเป็นภาษาไทย การทำงานต่างๆ ได้ถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมระบบความช่วยเหลือ ON-LINE HELP แบบสมบูรณ์ ที่ช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้การทำงานของโปรแกรม ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใดๆ ทั้งสิ้น

ทุกขั้นตอนเสร็จในหนึ่งเดียว

โปรแกรมของ EASY-ACC ทั้งหมด ได้ถูกออกแบบให้สามารถทำงานโดยแยกเป็นอิสระจากกัน EASY-ACC POINT OF SALE ก็เช่นเดียวกัน ทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นในส่วนการขายปลีกจะเสร็จสิ้นในตัวเอง เริ่มตั้งแต่ การบันทึกเงินทอนเริ่มต้นให้พนักงาน การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ การเปลี่ยนใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นแบบเต็มรูป การบันทึกการนำส่งเงินสดประจำวัน และเมื่อรายการต่างๆ ถูกบันทึกเข้ามาในโปรแกรมแล้ว ท่านยังสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ทันที อาทิเช่น ใบกำกับที่ออกในแต่ละวัน, สรุปรายการรับเงินในแต่ละวัน, สถิติการจำหน่ายสินค้าตามช่วงเวลา, จำนวนเงินที่เครื่องเก็บเงินแต่ละเครื่องมีอยู่, จัดพิมพ์รายงานภาษีขาย ฯลฯ

การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ POS
  • EASY-ACC POINT OF SALE สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ POS ได้หลายชนิด เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด, ลิ้นชักอิเลคทรอนิค, สลิปพรินเตอร์ และเครื่อง POS บางรุ่น ซึ่งจะช่วยให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • โปรแกรมจะมีส่วนที่ให้กำหนดรายละเอียดในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์เหล่านั้น เช่น คำสั่งในการเปิดลิ้นชัก, คำสั่งในการตัดกระดาษ หรือการเลือก Port ในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆ

รองรับงานในระบบแฟรนไชน์

ในกรณีที่กิจการมีสาขามากกว่า 1 แห่ง สามารถที่จะนำข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มาทำการปรับปรุงหรือประมวลผลที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาหลักได้ ซึ่งจะทำการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสาขาได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น เงินสดรับ, เงินสดที่นำส่ง, ยอดการจำหน่ายสินค้า โดยรายงานที่แสดงจะแยกตามของแต่ละสาขาให้ (รองรับจำนวนสาขาได้สูงสุด 150 สาขา) โดยข้อมูลที่นำส่งมายังสำนักงานใหญ่นั้นเป็นเพียงข้อมูลการขายในแต่ละวันซึ่งมีขนาดเล็ก โดยใบกำกับจำนวน 2000 ใบสามารถเก็บลงในแผ่นดิสก์ขนาด 1 แผ่น* (1.44 Mb.) ได้อย่างเพียงพอ ช่วยให้ท่านสามารถส่งข้อมูลผ่านทาง Modem หรือ Internet ได้ทันที **

* การจัดเก็บดังกล่าวจะต้องใช้วิธีการบีบอัดข้อมูลลงในแผ่นดิสก์
*** การจัดส่งข้อมูลผ่านทาง Modem หรือ Internet ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ในโปรแกรมไม่มีการทำงานในส่วนนี้ให้

การใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC Accounting System

EASY-ACC POINT OF SALE สามารถโอนรายการค้าที่บันทึกไปยังโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งระบบโดยไม่ต้องบันทึกรายการซ้ำๆ กัน เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อน และให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ท่านจึงสามารถตรวจเช็คจำนวนสินค้าคงเหลือได้จากโปรแกรมสินค้าคงคลัง รายการรายได้ และรายการรับชำระเงิน โดยสามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมลูกหนี้ฯ นอกจากนี้ เมื่อท่านนำข้อมูลจากโปรแกรมสินค้าคงคลัง และโปรแกรมลูกหนี้ฯ โอนไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท ยังสามารถจัดพิมพ์งบการเงินเพื่อสรุปผลการดำเนินงานได้ทันที อาทิ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงฐานะทางการเงิน ฯลฯ


 
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน

E-MAIL SIGN UP เกี่ยวกับเรา โปรแกรมบัญชี EASY-ACC BUSINESS SOFT
© 2016 Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851