เวอร์ชั่น 1.00 Build 1984 (21/02/66)

 • Fix "Cannot change Visible in OnShow or OnHide"
 • Smaller fixes and improvements

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1980 (28/12/65)

 • คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายงวดสุดท้าย กรณีอัตราสูงสุดเงินประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1977 (20/12/65)

 • ปรับปรุง Template รายงาน

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1976 (09/11/65)

 • Fixed: รายงาน ภ.ง.ด.91 แสดงเงินประกันสังคมไม่ถูกต้อง กรณีอัตราสูงสุดมีการเปลี่ยนแปลง
 • Improved: คำนำหน้านาม กรณีเป็นชาวต่างชาติ

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1974 (19/09/65)

 • Improved: ตรวจสอบเวอร์ชั่น GL ก่อนทำการโอนข้อมูล
 • Smaller fixes and improvements

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1969 (08/04/65)

 • Fixed: แบบยื่น สปส 1-10 ส่วนที่ 1 แสดงรายงานแบบตารางไม่ได้

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1966 (27/03/65)

 • Fixed: การจัดลำดับวันที่ในรายงานแบบตาราง

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1964 (03/03/65)

 • Fixed: การแสดงวันที่แบบปี ค.ศ. ในรายงานแบบตาราง

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1960 (08/02/65)

 • Fixed: ใบแจ้งเงินได้ ช่องค่าลดหย่อนอื่นๆ ในบางกรณีนำค่าล่วงเวลามาแสดง

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1950 (12/01/65)

 • Fixed: การเรียกแฟ้มข้อมูลกลับคืน (Restore) ในบางกรณีแจ้งว่าไม่พบไฟล์ข้อมูล
 • Improved: PND1.TXT กรณีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1947 (10/08/64)

 • Fixed: ถ้าเลือกรูปแบบวันที่ที่แสดงในรายงานเป็น System Date รายงานแบบตารางจะไม่แสดงผล

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1946 (29/04/64)

 • Improved: คำนำหน้าชื่อพนักงานในทุกรายงาน

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1945 (04/04/64)

 • New: เพิ่มรูปแบบวันที่แสดงในรายงาน (View)
 • Improved: Template รายงาน และการจัดการ

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1941 (30/09/63)

 • Improved: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่ง TMB

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1940 (11/08/63)

 • Fixed: เรียก 2 โปรแกรมซ้อนกันในเวลาเดียวกัน จะถามหา Protection Code
 • Smaller improvements

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1930 (16/07/63)

 • Improved: คำนำหน้าชื่อ

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1924 (27/03/63)

 • New: เพิ่มการปรับตั้งค่าการคำนวณเงินประกันสังคม กรณีที่หักจากลูกจ้างและนายจ้างสมทบไม่เท่ากัน (View)

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1921 (22/01/63)

 • New: ค่าลดหย่อนบุตรที่เกิดในหรือหลังปี 2561 (View)
 • Smaller fixes and improvements

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1914 (01/12/62)

 • Improved: ขยายความยาวชื่อกิจการ

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1911 (20/08/62)

 • Fixed: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • New: สนับสนุน Protection Key

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1907 (05/06/62)

 • New: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งเงินสำรองเลี้ยงชีพ TISCO
 • Improved: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่ง ภงด.1ก
 • Smaller fixes and improvements

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1903 (21/01/62)

 • Fixed: B1902 ไฟล์ Help ไม่ถูกอัพเดทกรณีเลือกอัพเดททันทีแบบอัตโนมัติ (ไม่ได้ดาวน์โหลดมาติดตั้งเอง)
 • Fixed: B1902 Help ไม่แสดงผลบนระบบเน็ตเวิร์คและ Windows XP

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1902 (18/01/62)

 • New: HTML Help File (.CHM) สำหรับ Windows 7/8/10
 • New: เปลี่ยน URL ในโปรแกรม จาก http:// เป็น https:// (SSL)
 • Improved: แก้ไขฟอร์มแบบยื่นนำส่ง ภ.ง.ด.91
 • Improved: แสดงคำแนะนำกรณีที่เปลี่ยนแปลงชนิดของรายได้รายการหักไม่ถูกต้อง
 • Fixed: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารออมสิน
 • Maintenance Release

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1800 (15/12/61)

 • Improved: วันที่เริ่มทำงาน/ออกจากงานใน “เพิ่ม/แก้ไขพนักงาน” ทำสัญญลักษณ์ให้เห็นชัด
 • Improved: แจ้งเตือนและให้คำแนะนำกรณีเปลี่ยนแปลงชนิดรายได้รายการหักที่โปรแกรมไม่อนุญาตให้แก้ไข

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1730 (17/10/61)

 • New: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารออมสิน
 • New: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งเงินสำรองเลี้ยงชีพธนาคารกรุงเทพ
 • New: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งเงินสำรองเลี้ยงชีพธนาคารไทยพาณิชย์
 • Fixed: คำนวณค่าล่วงเวลากรณีพนักงานมีรายได้ประจำอื่นๆ

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1720 (05/03/61)

 • Fixed: เมื่อเรียกอัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยตัวเอง กรณีเลือกอัพเดททันทีบางครั้งจะไม่มีการอัพเดท
 • Fixed: แก้ปัญหาการตรวจสอบ Protection และเพิ่ม Error Log File ในบางกรณี

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1710 (26/02/61)

 • Maintenance Release

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1701 (22/09/60)

 • Improved: แจ้งกรณีใช้งานบนระบบ LAN และไม่มีการเชื่อมต่อ Map Drive

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1700 (07/07/60)

 • Improved: แก้ไข URL สำหรับเว็บ

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1630 (13/02/60)

 • New: ปรับตารางอัตราภาษีใหม่สำหรับปี 2560 (ดูขั้นตอนการปรับแบบอัตโนมัติ คลิกที่นี่)

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1622 (02/08/59)

 • Maintenance Release

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1620 (27/02/59)

 • New: พิมพ์ใบแจ้งเงินได้เฉพาะผู้ที่มีรายได้หรือมีรายการหักในงวดที่จ่าย

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1604 (18/09/58)

 • Fixed: แสดงวิธีคำนวณภาษีบนจอภาพ (กด F4) เงินสำรองเลี้ยงชีพไม่ถูกนำมาแสดง (B1601)
 • Fixed: ตัวเลือก “นำค่าลดหย่อนทุกอย่างมาหักภาษีในทุกงวดการการจ่าย” ไม่สามารถแก้ไขได้ (B1601)

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1602 (16/09/58)

 • Fixed: แสดงวิธีคำนวณภาษี (กด F4) เงินสำรองเลี้ยงชีพไม่แสดงผลบนหน้าจอ (B1601)

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1601 (07/09/58)

 • New: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารธนชาติ
 • New: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารยูโอบี
 • New: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
 • New: เพิ่มตัวเลือก “หักเงินประกันสังคมตามรายได้จริงในแต่ละงวด” กรณีจ่ายเงินประกันสังคมเดือนละ 2 ครั้งขึ้นไป
 • New: เพิ่มคำเตือนให้ปิด Firewall ก่อนทำการถอนสิทธิ์การติดตั้ง
 • Improved: ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุด (ดาวน์โหลดและติดตั้งอัตโนมัติ)
 • Improved: การตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดอัตโนมัติ ถ้าเป็นบน LAN จะตรวจสอบเฉพาะเครื่องที่ติดตั้งเท่านั้น
 • Smaller fixes and improvements

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1510 (11/02/58)

 • Fixed: วันเดือนปีเกิดในรายงานข้อมูลพนักงาน Export เป็น Excel ไม่เป็นฟอร์แมตของวันที่
 • Improved: เพิ่มฟิลด์วันที่สร้างรายงานในรายงานข้อมูลพนักงาน
 • Improved: ภ.ง.ด.91 พนักงานลาออก หากไม่มีเงินได้ ไม่ต้องแสดงรายงาน
 • Smaller fixes and improvements

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1502 (15/09/57)

 • Improved: ปรับปรุง UI
 • New: เพิ่มคีย์ลัด ZoomIn/ZoomOut ในการแสดงรายงานบนหน้าจอ (กด <Ctrl>+<+> และ <Ctrl>+<->)

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1413 (07/01/57)

 • Improved: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารไทยพาณิชย์ เพิ่มแสดงชื่อพนักงาน

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1412 (04/11/56)

 • Fix: เพิ่มตัวแปร “อายุการทำงาน” ในรายงานข้อมูลพนักงาน
 • Fix: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารกรุงไทย

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1411 (28/08/56)

 • New: เพิ่มตัวแปร “อายุการทำงาน” ในรายงานข้อมูลพนักงาน
 • Fix: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งธนาคารกรุงไทย

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1410 (22/05/56)

 • New: เพิ่มตัวแปรข้อมูลพนักงานและอื่นๆ ในพิมพ์ใบแจ้งเงินได้
 • Smaller fixes and improvements

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1401 (01/04/56)

 • New: เพิ่มตัวแปร “รายได้ประจำ” ในรายงานข้อมูลของพนักงาน
 • Improved: ในการทำงานสำคัญ เช่น ปิดบัญชี, แก้ไขแฟ้มข้อมูล ฯลฯ เพิ่มการตรวจสอบว่ามีผู้ใช้อื่นใช้งานอยู่หรือไม่
 • Improved: ไฟล์สำรองข้อมูลมีชื่อกิจการ

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1310 (18/01/56)

 • New: ปรับตารางอัตราภาษีใหม่สำหรับปี 2556 (ดูขั้นตอนการปรับแบบอัตโนมัติ คลิกที่นี่)

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1302 (19/12/55)

 • New: เพิ่มตัวแปรชื่อพนักงานภาษาอังกฤษในใบแจ้งเงินได้ PaySlip

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1300 (1/11/55)

 • New: การจัดเก็บภาษีเงินได้ของสามีภรรยาปี 2555 ตามคำชี้แจงกรมสรรพากร (ดูคำชี้แจง)
 • New: สนับสนุน Windows 8
 • New: สนับสนุน Protection Code
 • Improved: แจ้งเตือนเมื่อไม่พบ Report Template Folder (โดยเฉพาะเมื่อไดรฟ์มีการเปลี่ยนแปลงบนระบบ LAN)
 • Smaller fixes and improvements

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1200 (18/05/55)

 • New: เพิ่มเลขทะเบียนนิติบุคคลในทุกรายงาน
 • New: จัดทำแผ่นดิสก์นำส่งเงินประกันสังคม (สำหรับสำนักงานประกันสังคม)
 • New: นำส่ง ภงด.1 และ 1ก เปลี่ยน Format กลาง่ (เลขทะเบียนนิติบุคคล)
 • Improved: แสดงยอดรวมแต่ละหน้าใน แบบยื่น สปส 1-10 ส่วนที่ 2

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1105 (30/12/54)

 • Fixed: นำส่ง ภ.ง.ด.1ก แสดงเป็น ภ.ง.ด. 1
 • Smaller fixes and improvements

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1103 (14/07/54)

 • New: เพิ่ม Digital Signature (Code Signing) ที่ไฟล์ติดตั้ง

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1100 (13/06/54)

 • New: จัดทำแผ่นดิสก์ส่ง Citibank
 • New: ตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดอัตโนมัติ
 • Fixed: การจัดทำแผ่นดิสก์ เงินกองทุนสำรองฯ (ธนาคารกรุงศรี) โปรแกรมไม่สร้างไฟล์ออกมาให้
 • Improved: กำหนดได้ว่าจะหักหรือไม่หักเงินประกันสังคมผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ค่าปกติ = ไม่หัก)
 • Improved: Template แสดงยอดรวมใน ภ.ง.ด. 1/1ก แผ่นสุดท้าย

เวอร์ชั่น 1.00 Build 1004 (05/04/54)

 • Fixed: ในการบันทึกแบบ Manual ไม่ปัดจุดทศนิยมเป็นเศษสตางค์
 • Improved: Employee Lookup ในส่วนบันทึกประจำวัน เพิ่มเรียงตามแผนก-รหัสพนักงาน
 • Smaller fixes and improvements

Copyright (C) Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Web Analytics Made Easy - Statcounter