Home สินค้า รายละเอียดทั่วไป รายงานที่มีในโปรแกรม


 1. สมุดรายวันทั่วไป
 2. สมุดรายวันเฉพาะ
 3. บัญชีแยกประเภท
 4. สรุปประเภทบัญชีย่อย
 5. งบการเงิน
 6. กระดาษทำการ

 1. รายงานบันทึกประจำวัน
  (สามารถแยกตามรายแต่ละประเภท ได้แก่ ขาย/ซื้อ/รับคืน/ปรับปรุง/โอน)
 2. ราคาขายและจำนวนคงเหลือ
 3. สินค้าส่วนประกอบคงเหลือ
 4. สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 5. สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
 6. การเคลื่อนไหวของสินค้า
 7. สรุปผลการดำเนินงาน
 8. จัดอันดับสินค้าขายมากที่สุด
 9. บัญชีพิเศษ/บัญชีคุมสินค้า(สต๊อคการ์ด)
 10. รายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ
 11. สินค้าคงเหลือในแต่ละคลัง
 12. พิมพ์บาร์โค้ด
 13. พิมพ์รายละเอียดสินค้า
 14. พิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง
 15. พิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลังแบบครึ่งใบ

 1. รายการบันทึกประจำวัน
 2. ใบกำกับแยกตามเจ้าหนี้
 3. ใบรับวางบิลครบกำหนดจ่ายเช็ค
 4. เช็คที่ถึงกำหนดสั่งจ่าย
 5. สรุปรายการรับชำระเงิน
  (สามารถแยกรายการ รายการเช็คและเงินสดจ่าย
  หรือ รายการส่วนลดและหักภาษีได้)
 6. สรุปรายการค้าแยกตามเจ้าหนี้
 7. สรุปยอดสะสมและยอดคงค้าง
 8. พิมพ์ใบรับวางบิล
 9. พิมพ์ใบสำคัญจ่าย
 10. พิมพ์เช็คสั่งจ่าย
 11. พิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 12. พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
 13. พิมพ์รายงานภาษีซื้อ
 14. บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัว

 1. รายการบันทึกประจำวัน
 2. ใบกำกับแยกตามลูกค้า
 3. ใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเช็ค
 4. เช็คที่ถึงกำหนดเข้าบัญช
 5. สรุปรายการรับชำระเงิน
 6. สรุปรายการค้าแยกตามลูกหนี้
 7. สรุปยอดสะสมและยอดคงเหลือ
 8. พิมพ์ใบวางบิล (ใบแจ้งหนี้)
 9. พิมพ์ใบสำคัญรับ
 10. พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
 11. พิมพ์รายงานภาษีขาย
 12. บัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว

 1. รายการบันทึกใบกำกับ
 2. ประวัติการขายสินค้า
 3. สรุปยอดขายในแต่ละวัน
 4. สรุปยอดขายในแต่ละเดือน
 5. พิมพ์ใบกำกับสินค้า
 6. พิมพ์ใบรับคืนสินค้า
 7. พิมพ์ใบเสนอราคา/สั่งจองสินค้า
 8. พิมพ์ใบกำกับสินค้าลงแบบฟอร์มสำเร็จรูป **ใหม่

 1. รายการบันทึกใบกำกับ
 2. ประวัติการซื้อสินค้า
 3. สรุปยอดซื้อแต่ละวัน
 4. สรุปยอดซื้อแต่ละเดือน
 5. พิมพ์รายการซื้อสินค้า
 6. พิมพ์ใบส่งคืนสินค้า
 7. พิมพ์ใบสั่งซื้อ
 
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
สั่งซื้อโปรแกรมบัญชี EASY-ACC
E-MAIL SIGN UP เกี่ยวกับเรา โปรแกรมบัญชี EASY-ACC BUSINESS SOFT
© 2016 Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851