โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL
Home สินค้า รายละเอียดทั่วไป คุณสมบัติของโปรแกรม

โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL เป็นโปรแกรม ที่ช่วยจัดการงานบัญชีเงินเดือน และค่าแรง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ง่ายต่อการนำไปใช้ และถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด EASY-ACC PAYROLL รองรับการคำนวณรายได้ของพนักงานได้ทุกประเภท และ งวดการจ่ายทุกรูปแบบ สามารถคำนวณภาษีเงินได้ และรายการหักต่าง ๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เป็นต้น พร้อมทั้งพิมพ์ใบจ่ายค่าแรง PAYSLIP และรายงานแบบยื่นต่าง ๆ เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก. ภ.ง.ด.91 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สปส.1-10 ฯลฯ พร้อมทั้งนำข้อมูลลงแผ่นดิสก์ เพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับเปลี่ยนค่ากำหนดต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต อาทิ ตารางภาษี อัตราค่าลดหย่อน อัตราเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น


ทําให้สามารถทราบเงินได้สุทธิของพนักงานแต่ละคน โดยไม่ต้องมีการบันทึกรายการใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนการคำนวณภาษีโดยอิสระ และ สามารถยกเลิกการคํานวณภาษี หรือจะคํานวณภาษีใหม่ได้ทุกเมื่อตามต้องการ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปิดบัญชีในงวดนั้นๆ

ในคำนวณเงินเดือนหรือค่าแรง ภาษีหัก ณ.ที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมไปจนถึงเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาการทำงานลงอย่างมาก จากพนักงาน 200 คนใช้เวลาคำนวณน้อยกว่า 30 วินาที

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL


ไม่ว่าจะเป็น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกภาษีให้ตลอดไป หรือออกให้ครั้งเดียว รวมถึงคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ทั้งแบบคูณ 12 หรือแบบสะสม (โปรแกรมจะเฉลี่ยภาษีฯ ตลอดทั้งปีเพื่อคำนวณภาษีให้ลงตัวพอดีในเดือนสุดท้ายของปี)

โปรแกรม EASY-ACC PAYROLL ได้มีการจัดเตรียมประเภทของรายได้ และรายการหักที่เป็นมาตรฐานสำหรับกิจการทั่วไป แต่ในกรณีที่ค่าดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับการคิดคำนวณเงินเดือนค่าแรงของกิจการ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการได้เอง ซึ่งจะช่วยให้โปรแกรมคำนวณรายได้ และรายการหักได้ตรงตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณได้

แต่ละเดือน และตลอดทั้งปี ซึ่งนอกจากจะเก็บเป็นประวัติการทำงาน ของพนักงานแล้ว ถ้าเป็นการบันทึกการขาดงาน หรือ กรณีที่กำหนดจำนวนวัน ที่อนุญาตให้ลาหยุดงานไว้ และ ถ้าพนักงานลาหยุดเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ โปรแกรมก็จะหักวันขาด หรือลาเกินกำหนดนี้ ออกจากจำนวนวันทำงานปกติให้ ตอนที่บันทึกรายการประจำวัน หรือคำนวณรายได้อัตโนมัติให้ด้วย

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของทางราชการ อาทิ ตารางอัตราภาษี การกำหนดค่าลดหย่อน และเงื่อนไขอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดภายในโปรแกรมได้ทันทีกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของรายได้ตามมาตราทวิ 40 เพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

สามารถกำหนดจำนวนงวดที่จะหัก หรือจ่ายให้กับพนักงานได้ เช่น สวัสดิการเงินกู้ ให้หักจากรายได้ของพนักงานทุกๆ งวดการจ่ายครั้งละ 500 บาทเป็นจำนวน 5 งวดเป็นต้น ทั้งยังสามารถกำหนดรายได้ประจำให้พนักงานแต่ละคนได้ โดยจะสร้างรายการให้ทันที เมื่อสั่งคำนวณแบบอัตโนมัติ เช่น ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL


  • การทำงานของโปรแกรม จะเป็นแบบ INTERACTIVE ดังนั้น หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ อีกทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใดจนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที
  • สามารถแก้ไขหัวรายงาน โลโก้บริษัท ในรายงาน หรือ สลิปเงินเดือน ด้วย Report Designer Program ที่มีอยู่ในโปรแกรม EASY-ACC PAYROLL
  • มีการทำงานแบบ Multitask สามารถดูรายงานได้หลายรายงานได้ในเวลาเดียวกัน

กำหนดวิธีการคำนวณภาษี และเงินประกันสังคมได้หลายรูปแบบ เช่น คำนวณภาษีเฉพาะรายได้จากเงินเดือนค่าแรง ไม่รวมรายได้ประจำ คำนวณภาษีเฉพาะงวดการจ่ายสุดท้ายของเดือน คำนวณภาษีเฉพาะผู้ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ให้เข้ากับกิจการของท่านได้ทุกกรณี

สามารถที่จะนำข้อมูลเงินเดือนส่งออกมา ตามรูปแบบที่แต่ละธนาคาร ได้กำหนดขึ้นมา เพื่อนำส่งข้อมูลเงินเดือนให้พนักงานได้ รองรับเข้ากับได้ทุกระบบ การจ่ายเงินพนักงานผ่านธนาคาร ได้ทุกธนาคาร อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเอเชีย ธนาคารศรีนคร ธนาคารรัตนสิน ฯลฯ


โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC PAYROLL ได้ออกแบบมาให้สามารถ นำข้อมูลยื่นด้วยสื่อบันทึก ได้แก่ กองทุนประกันสังคม เงินสะสมกองทุนประกันสังคม แบบยื่น ภ.ง.ด.91 ภ.ง.ด 1 และ ภ.ง.ด.1ก อีกทั้งยังนำข้อมูลยื่นด้วยสือบันทึก ในระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมสรรพากรได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน


โปรแกรมในชุดของ EASY-ACC ทุกโปรแกรม ได้ออกแบบมา ให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยเฉพาะ การโอนข้อมูล ไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท เพื่อสรุปผลประกอบการ ของกิจการ เพียงถ้ามีโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM โดยเฉพาะมีโปรแกรมบัญชีแยกประเภท แค่ให้ระบุชื่อไดเร็คทอรี่ ของแฟ้มข้อมูล ของโปรแกรมบัญชีแยกประเภทลงไปเท่านั้น โปรแกรมจะทำการโอนข้อมูล ให้โดยอัตโนมัติเมื่อเลือกรายการโอนข้อมูล

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL
โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLLโปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL

โปรแกรมเงินเดือน และค่าแรง EASY-ACC PAYROLL


หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง : คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม | ดาวน์โหลดชุดทดลอง | ใบแจ้งราคาสินค้า | สั่งซื้อโปรแกรม
 
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมเงินเดือน
สั่งซื้อโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll
E-MAIL SIGN UP เกี่ยวกับเรา โปรแกรมบัญชี EASY-ACC BUSINESS SOFT
© 2016 Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851